Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EA-KUNSTSTOFTECHNIEK
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.

 1. EA-Kunststoftechniek BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eibergsestraat
  183, 7481HJ te Haaksbergen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88527603.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  met wie EA-Kunststoftechniek een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: EA-Kunststoftechniek en de Consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan EA-Kunststoftechniek zich
  jegens de Consument verbindt tot de verkoop en levering van Producten en het verrichten van
  Werkzaamheden.
 5. Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: een Overeenkomst tussen EA-Kunststoftechniek en de
  Consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van EA-Kunststoftechniek en
  de Consument op een andere plaats dan de Verkoopruimte van EA-Kunststoftechniek of waarvoor
  door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden. De bepalingen uit deze
  algemene voorwaarden omtrent de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte, zoals wat betreft het
  recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, gelden niet indien de verbintenis van de Consument tot
  betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.
 6. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar EA-Kunststoftechniek op
  permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar
  EA-Kunststoftechniek gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door EA-Kunststoftechniek te leveren zaken, zoals
  kozijnen, schuifpuien, deuren, dakkappelen, gevelbekleding en zonwering.
 8. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens EA-Kunststoftechniek uit te
  voeren werkzaamheden, waaronder het monteren van de geleverde Producten.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
  communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
  geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EA-Kunststoftechniek en iedere
  Overeenkomst.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij EA-Kunststoftechniek B.V. geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever en/of koper doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling(en) in opdracht van EA-Kunststoftechniek B.V. door een derde aan opdrachtgever en/of koper worden geleverd
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden
  afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Consument aanvaarde offerte van EA-Kunststoftechniek
  of het door Partijen ondertekende contract. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
  Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt
  hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
  Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend
  geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te
  treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
  van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aanbod, offerte en koopovereenkomst van EA-Kunststoftechniek is vrijblijvend. EA-Kunststoftechniek
  kan zijn aanbod tot onverwijld, ten alle tijde na de aanvaarding daarvan door de Consument, nog
  herroepen. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van EA-Kunststoftechniek, binden
  EA-Kunststoftechniek niet.
 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
  aanbod van EA-Kunststoftechniek, op de daartoe door EA-Kunststoftechniek aangewezen wijze, door
  de Consument is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Consument afwijkt van het aanbod van EA-Kunststoftechniek, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  EA-Kunststoftechniek anders aangeeft.
 3. EA-Kunststoftechniek kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen een Overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk opzeggen.

  ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE
 1. De Consument kan een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte zonder opgave van redenen
  ontbinden tot 14 dagen na de levering van de Producten, tenzij de Producten volgens specificaties van
  de Consument worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument
  en niet geprefabriceerd zijn.
 2. Indien de Werkzaamheden aanvangen binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, verklaart de
  Consument uitdrukkelijk dat hij daarmee instemt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte binnen de bedenktijd van 14 dagen en
  totdat de Werkzaamheden aanvangen, ontbinden door gebruikmaking van het door EA-Kunststoftechniek
  beschikbaar gestelde modelformulier voor herroeping dan wel middels een andere daartoe strekkende
  ondubbelzinnige verklaring. Zodra de Werkzaamheden zijn aangevangen of de productie reeds in gang gezet is, vervalt het recht van ontbinding omdat er dan een aanvang is gemaakt met het duurzaam verenigen van de Producten met de onroerende zaak van de Consument en de Producten tegen een gezamenlijke
  totaalprijs worden verkocht.
 4. Zo spoedig mogelijk nadat EA-Kunststoftechniek in kennis is gesteld van het voornemen van de
  Consument om de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de
  voorwaarden van dit artikel, zal EA-Kunststoftechniek de ontbinding van de Overeenkomst Buiten de
  Verkoopruimte bevestigen.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding terwijl de Producten reeds in bezit zijn van EA-Kunststoftechniek, maar nog geen aanvang met de Werkzaamheden is gemaakt, is EA- Kunststoftechniek gerechtigd alle kosten van de producten vermeerderd met redelijke kosten voor het retourneren van de Producten aan de Consument in rekening te brengen, waarbij EA-Kunststoftechniek in alle gevallen eigenaar van alle Producten blijft.

  ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
 1. Alle levertermijnen en planningen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een verwachte en voorgestelde levertermijn geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of om schadevergoeding te vorderen. Levertijden en planningen zijn altijd onder voorbehoud en leveren geen fatale termijn op. Levertijden en planningen zijn indicatie tijden en aldus nooit fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is EA-Kunststoftechniek mogelijk mede afhankelijk van de Consument, fabrikanten en/of derden. De mogelijk genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor EA-Kunststoftechniek zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden te laten uitvoeren.
 2. De levertijd of de bevestiging van een leverdatum, is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden, of op de geldende werkomstandigheden zoals deze bekend zijn op moment van bevestigen, en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door EA-Kunststoftechniek bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van EA-Kunststoftechniek vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. Indien een niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare
  omstandigheid of te wijten is aan fabrikanten en/of derden, oftewel overmacht, worden de verplichtingen van EA-Kunststoftechniek opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.
 4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, evenals wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 5. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van EA-Kunststoftechniek niet eerder in dan nadat de Consument
  EA-Kunststoftechniek Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een in de branche geldende redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en EA-Kunststoftechniek na het verstrijken van de
  laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming, of aanvang tot nakoming in gebreke is. Een redelijke termijn in de branche is tenminste 30 dagen.
 6. Indien EA-Kunststoftechniek voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de
  Consument te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet
  tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is EA-Kunststoftechniek
  gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 7. Verzuim van EA-Kunststoftechniek als gevolg van een aan EA-Kunststoftechniek toe te rekenen
  omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 5, biedt de Consument recht op ontbinding van dat gedeelte
  van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende
  schadevergoeding.
 8. EA-Kunststoftechniek heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren

  ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. De Consument dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst
  redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door EA-Kunststoftechniek
  aangewezen wijze, aan EA-Kunststoftechniek te verstrekken. De Consument staat in voor de juistheid
  van alle door hem aan EA-Kunststoftechniek verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Consument EA-Kunststoftechniek steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
  vereiste medewerking te verlenen. De Consument neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering
  van de Overeenkomst te optimaliseren. De Consument is bovendien gehouden EA-Kunststoftechniek
  zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na
  totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten
  of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Consument dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
  voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de
  Werkzaamheden. Voorts dient de Consument er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 4. De Consument dient zorg te dragen dat de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van EA-Kunststoftechniek;
 5. De consument zorgt er zelf voor dat vloeren, meubels en andere zaken afgedekt zijn, met bijvoorbeeld oude lakens of een zeiltje om stof en beschadigingen te voorkomen.
 6. De Consument dient zorg te dragen dat de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 7. De Consument dient zorg te dragen dat voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten,
  gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te
  verwijderen en/of anderszins te verwerken zaken;
 8. De Consument dient zorg te dragen dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen;
 9. De Consument dient zorg te dragen dat de aangewezen plaatsen van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
 10. De Consument dient zorg te dragen dat de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 11. De Consument dient zorg te dragen dat alle in redelijkheid van de Consument te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke
  en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
 12. Alle werkgebieden zoals kozijnen en gevels zijn door Consument vrijgemaakt van zonwering, rolluiken, gordijnrails, regenpijpen en andere zaken. Als dergelijke zaken door EA-Kunststoftechniek moeten worden verwijderd wordt
  € 50 per te verwijderen item gerekend, en is EA-Kunststoftechniek niet verantwoordelijk voor schade
  aan deze goederen, noch hoeven zij door EA-Kunststoftechniek te worden teruggeplaatst. Deze zaken zijn nooit onderdeel van de Overeenkomst tenzij schriftelijk overeengekomen. Schade aan deze zaken ontstaan bij demontage of uit coulance verrichte terugplaatsingen van dergelijke zaken is geheel voor risico van de Consument.
 13. de Consument tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen,
  en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Consument in het kader van de uitvoering
  van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 14. De Consument is altijd zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van mogelijk benodigde bouwvergunningen welke nodig zijn voor de te verrichten Werkzaamheden.
  EA-Kunststoftechniek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken hiervan, noch kan EA-Kunststoftechniek verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke kosten en/of schade die ontstaan door het ontbreken hiervan.
 15. Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande
  leden van dit artikel, is EA-Kunststoftechniek, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de
  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende
  vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de
  Consument.
 16. Wanneer EA-Kunststoftechniek ondanks de in Artikel 6 genoemde verplichte punten waaraan de Consument dient te voldoen, toch wordt aangesproken op een overtreding van deze regels, dan is Consument verplicht om EA-Kunststoftechniek te vrijwaren van de daaruit voortvloeiende kosten.

  ARTIKEL 7. | KLACHTEN EN CONFORMITEIT
 1. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling
  dat het opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek in het
  opgeleverde niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan EA-Kunststoftechniek.
 2. Een eventueel door EA-Kunststoftechniek, fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan
  de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens EA-Kunststoftechniek kan
  doen gelden.
 3. Indien de consument na het inmeten wijzigingen wil doorvoeren, (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleur of, profielsoort ) zal EA-Kunststoftechniek haar uiterste best doen om dit te realiseren, echter kan EA-Kunststoftechniek niet aansprakelijk worden gehouden voor niet-doorgevoerde wijzigingen vanuit de fabriek zoals ingemeten opdrachten. Als regel geldt dat fabricage, productie en oplevering wordt zoals tijdens inmeten afgesproken.

  ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1. Indien de opdrachtgever en/of koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door EA-Kunststoftechniek B.V. te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de opdrachtgever en/of koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft EA-Kunststoftechniek B.V. het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met opdrachtgever en/of koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat EA-Kunststoftechniek B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

8.2. EA-Kunststoftechniek B.V. heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 8 lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij EA-Kunststoftechniek B.V. de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade getaxeerd op 25% van de overeengekomen prijs voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst(en), vermeerderd met € 302,50 aan administratiekosten. Wanneer de opdracht reeds in productie is genomen, of ter productie aan de fabriek is aangeboden wordt de schade op 40% getaxeerd, tenzij EA-Kunststoftechniek B.V. kan aantonen dat zij meer schade heeft geleden wordt alles boven dit percentage ook in rekening gebracht.

8.3. In de in artikel 8 lid 1 bedoelde gevallen kan EA-Kunststoftechniek B.V. ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de opdrachtgever en/of koper ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft EA-Kunststoftechniek B.V. in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij lijdt ten gevolge van de opschorting en de gevolgen daarvan.

8.4. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is EA-Kunststoftechniek B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever en/of koper op verzoek en ten genoegen van EA-Kunststoftechniek B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

8.5. Weigering van de opdrachtgever en/of koper de verlangde zekerheid te stellen als vermeldt in lid 4 van dit artikel, geeft EA-Kunststoftechniek B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.6 Indien EA-Kunststoftechniek of de Consument de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Consument terstond opeisbaar.ARTIKEL 9. | BETALINGEN

 1. Vanaf moment dat een overeenkomst gesloten is, heeft EA-Kunststoftechniek het recht om de consument tot aanbetalen te verplichten van 30%, tenzij anders overeengekomen. Ligt de aanneemsom hoger dan € 45.000 Euro mag EA-Kunststoftechniek maximaal 50% als aanbetaling vragen, plus een deelbetaling van 30% bij aanvang van de werkzaamheden.
 2. Leveringen zonder montage:
  Wanneer het ”alleen leveren” producten betreft, dus alle bestellingen zonder montage, is de Consument verplicht om alle verschuldigde betalingen te voldoen voorafgaand aan de uitlevering hiervan.
 3. Leveringen met montage:
  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling te geschieden middels overboeking, op de dag van oplevering van de Werkzaamheden. Reeds betaalde aanbetaling worden
  daarbij in mindering gebracht. De opleverdag is de dag die EA-Kunststoftechniek aanmerkt als opleverdag.
 4. De Consument is niet verplicht om aanwezig te zijn op de opleverdag. Ook als de Consument niet aanwezig is, moet de betaling worden gedaan op de dag die EA-Kunststoftechniek aanmerkt als opleverdag.
 5. Kleine gebreken zoals ruitschade of afwerkzaken zijn géén reden tot onthouding van de goedkeuring van het opgeleverde en de daaruit voortvloeiende verplichting tot betaling van de afnemer/Consument.
 6. Kleine gebreken zullen door EA-Kunststoftechniek. zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 7. EA-Kunststoftechniek is niet aansprakelijk voor losliggende stenen, loszittend of beschadigd stucwerk en loszittende dorpels binnen/buiten
 8. EA-Kunststoftechniek is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan niet-afgedekte meubels, trappen, vloeren en accessoires
 9. Het ontbreken van kleine onderdelen, (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot waterslagen, hang- en sluitwerk dat onder fabrieksgarantie valt, of horren), geven de afnemer/Consument geen recht op uitstel van betaling anders dan de wettelijk vastgestelde inhouding van maximaal 5% van de totale factuur, tenzij schriftelijk of per mail, anders is afgesproken. In deze gevallen geldt, dat het overeengekomen bedrag geheel moet worden voldaan op dag van oplevering. Als het door de Consument betaalde bedrag minder is dan het overeengekomen bedrag is, is de consument per direct in gebreke van betaling voor het verschil.
 10. Gebreken die niet tijdens opleveren gemeld zijn geven geen recht op inhouding van betalingen. Deze later ontdekte gebreken vallen onder de normale garantievoorwaarden, en garantie wordt alleen gegeven op volledig betaalde facturen.
 11. EA-Kunststoftechniek zal altijd streven naar complete levering van bestellingen. Als Consument een deel van deze bestelling eerder geleverd krijgt of wil krijgen, is de Consument verplicht te betalen voor dat deel dat (op)geleverd is, of geleverd gaat worden.
 12. Consument is vanaf aflopen betalingstermijn van de factuur in verzuim voor de gehele factuur van de totale bestelwaarde, ongeacht kleine gebreken of tekortkomingen, zoals maar niet beperkt tot horren of glasbreuk.
 13. Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, in gevallen waarin de Consument anderszins niet
  vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of in situaties waarbij in aanloop naar de leverdatum gerechtvaardigde en aantoonbare redenen zijn ontstaan om aan te nemen dat Consument niet op de opleverdatum kan/wil of gaat betalen, zijn alle vorderingen op de Consument echter onmiddellijk opeisbaar.
 14. Indien de Consument met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan EA-Kunststoftechniek verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
 15. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40,- geldend vanaf de dag dat EA-Kunststoftechniek de vordering indient bij de advocaat/incassobureau
  De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel, waarbij de kosten als volgt worden opgeteld:
€ 0,01 tot € 2.500,15%min  € 40,- en max € 375,-
€ 2500,01 tot € 5.000,-10%min € 375,- + max € 250,-
€ 5.000,01 tot € 10.000,-5%min € 625,- + max € 250,-
€ 10.000,01 tot € 200.000,-1%min € 875,- + max € 1.900,-
Factuur hoger dan € 200.000,010,5%min € 2.775,- met max van € 6.775,-
(Alle bedragen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd 2023)

Artikel 10. Garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor -indien schriftelijk niet anders is overeengekomen- een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, met dien verstande dat door EA-Kunststoftechniek. op hang- en sluitwerk, speciale glassoorten, ventilatieschuiven en dergelijke twee jaar garantie wordt gegeven. Op standaard glas wordt een garantie van 5 jaar gegeven en op kitwerk wordt één jaar garantie gegeven.
 2. . De oppervlaktebehandelingen die onderdeel uitmaken van het product vallen onder de vijf jaar garantie, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen.

  Buiten de garantie vallen:
 1. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
 2. (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
 3. Stickers, oplosmiddel, zuignappen of krijt op glas kunnen afdrukken achterlaten die zichtbaar worden als het glas beslaat of vochtig wordt. De vlekken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het glas en klachten hierover vallen niet onder de garantie.

  Je krijgt deze vlekken weg door het glas droog te wrijven met krantenpapier. Andere opties zijn een glas- of keramiek polijstmiddel, zoals Clean-X of het glas stevig poetsen met een vloeibaar schuurmiddel.
  Let op! Verwijder vooraf vuil en/of zand en gebruik geen schuursponsje.
 4. schade die ontstaan is door het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
 5. kleine onvolkomenheden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleine krassen) aan de geleverde producten of in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 6. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
 7. geringe (kras of glas) schade die binnen de normering van NEN3264 vallen
 8. EA-Kunststoftechniek is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan niet-afgedekte meubels, trappen, vloeren en accessoires
 9. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege EA-Kunststoftechniek. aan het geleverde zijn uitgevoerd;
 10. EA-Kunststoftechniek is niet aansprakelijk voor losliggende stenen, loszittend stucwerk, losgelaten of beschadigd stucwerk tijdens montagewerkzaamheden, en loszittende dorpels binnen/buiten
 11. Stucwerk dat beschadigt raakt tijdens verwijderen van kozijnen of andere werkzaamheden.
 12. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
 13. zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van de in lid 1 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast alsmede door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen;
 14. slijtage door abnormaal gebruik of onoordeelkundige slijtage;
 15. beschadigingen of gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
 16. beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
 17. schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70C;
 18. kitwerk, schade aan kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid.
 19. De garantie omvat voor rekening van EA-Kunststoftechniek. uitsluitend de vervanging of het herstel (ter keuze van EA-Kunststoftechniek) van hetgeen door de opdrachtgever / koper als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond,
 20. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk of per email aan EA-Kunststoftechniek te worden gemeld.
 21. gebreken, waarvoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, zal EA-Kunststoftechniek zo spoedig mogelijk herstellen. De opdrachtgever / koper zal EA-Kunststoftechniek. hiertoe, zonder berekening van enigerlei kosten, in ruime mate in de gelegenheid stellen en verder aan EA-Kunststoftechniek. het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke toestaan, eveneens zonder kosten berekening.
 22. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 23. De garantie vervalt indien de opdrachtgever / koper zonder uitdrukkelijke toestemming reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten.
 24. Indien de opdrachtgever / koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem voortvloeit uit de met EA-Kunststoftechniek gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, is EA-Kunststoftechniek met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
 25. Buiten garantie en service vallen alle producten en/of diensten waarvoor niet, of niet volledig betaald is,
 26. waarvan de garantietermijn reeds is verstreken.
 27. De garantie is niet overdraagbaar.

  ARTIKEL11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EA-Kunststoftechniek en onverminderd het bepaalde
  in artikel 7, is EA-Kunststoftechniek na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het
  opgeleverde.
 2. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen
  Werkzaamheden, onjuistheden of onvolledigheden in de door Consument verlangde werkwijzen en/of
  verstrekte gegevens, schade veroorzaakt door bouwkundige en/of verborgen gebreken waarvan EA-
  Kunststoftechniek niet op de hoogte was,
 3. Iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan EA-Kunststoftechniek kan worden toegerekend.
 4. Onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van dwingende wetgeving, is EA-Kunststoftechniek niet
  aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de
  directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen en haarden.
 5. Indien na oplevering sprake blijkt te zijn van aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare gebreken van het
  opgeleverde, dient de Consument EA-Kunststoftechniek in de gelegenheid te stellen deze gebreken
  binnen een redelijke en ruime termijn te herstellen. Herstel geldt voor EA-Kunststoftechniek als volledige
  schadevergoeding. De hoogte van de eventueel door EA-Kunststoftechniek verschuldigde
  schadevergoeding in geval van onherstelbare gebreken, is maximaal het door de
  verzekeringsmaatschappij van EA-Kunststoftechniek uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het
  eventuele eigen risico van EA-Kunststoftechniek dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien
  de schade niet wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij van EA-Kunststoftechniek, bedraagt
  het te vergoeden bedrag ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 6. Schade die het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losgelaten stucwerk,
  losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft EA-Kunststoftechniek niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolgen van overmacht of schuld van derden, of niet tijdig ingrijpen van opdrachtgever wanneer duidelijk zichtbaar is dat anders gewerkt wordt dan gewenst is.
 7. EA-Kunststoftechniek is niet aansprakelijk voor stucwerk aan gevels of binnen- en buitenmuren dat voor, tijdens of na werkzaamheden loslaat of beschadigd raakt. Stucwerk valt altijd buiten alle garantievoorwaarden.
 8. De beperkingen in dit artikel strekken niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het
  Burgerlijk Wetboek.

  ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door EA-Kunststoftechniek geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument alle
  (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Bij betalingen afkomstig uit annuleringen/ontbindingen blijft EA-Kunststoftechniek eigenaar van alle Produkten, tenzij en uitsluitend indien anders aangegeven en bevestigd door EA-Kunststoftechniek.
 3. Het is de Consument, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het
  eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Consument verplicht EA-Kunststoftechniek
  hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan EA-Kunststoftechniek of de door EA-Kunststoftechniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het
  eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. EA-Kunststoftechniek is bij verzuim van de Consument
  gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke
  kosten komen voor rekening van de Consument.
 6. Indien EA-Kunststoftechniek geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de
  Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Consument gehouden de nieuwgevormde
  zaken aan EA-Kunststoftechniek te verpanden.

  ARTIKEL 13. PRIJZEN EN PRIJSSTIJGINGEN
 1. – De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en levering franco aan het door de
  opdrachtgever en/of koper opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.
  2 – Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen,
  bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot schaarste, extreem toegenomen vraag of veranderende wet- en regelgeving van de overheid, aanpassingen op geaccepteerde offertes die tijdens opmaken van de offerte niet berekend zijn, en de nakoming van de overeenkomst is door EA-Kunststoftechniek nog niet voltooid, dan mag EA-Kunststoftechniek een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan de Consument. EA-Kunststoftechniek is verplicht de Consument hierover te informeren voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

  3. – Mocht de Consument niet akkoord gaan met in artikel 13.2 bepaalde prijsverhogingen, hebben
  zowel EA-Kunststoftechniek als ook de Consument het recht om de overeenkomst of offerte per direct te ontbinden


  ARTIKEL 14: BEEINDIGING OVEREENKOMST – ANNULERINGEN

  1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. In dat geval komt EA-Kunststoftechniek de koopprijs toe. Verminderd
  met de besparingen die het niet (verder) uitvoeren van de overeenkomst opleveren, zoals montagekosten en afvoerkosten.

  Artikel 15: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever

  1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar zijn nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gemaakte kosten, gederfde rente en geleden schade.
 2. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst af te nemen.
 3. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
 4. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
 5. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 2 en/of 3 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd


  ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
  ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. EA-Kunststoftechniek is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine
  wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke
  wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken

Aanvullend: Glas afwijkingen

Voor het bepalen van het glas zijn er regels waar het glas aan moet voldoen. Klik op onderstaande PDF bestand om het rustig door te lezen.

blank
Olieachtige vlekken in isolatieglas

Wanneer er op isolatieglas ‘olievlekken’ ontstaan is er sprake van interferentie. Interferentievlekken verplaatsen zich over het oppervlak door tegen de ruit te drukken. Wanneer er op het glas gedrukt wordt verplaatst de vlek zich. Dit is geen productiefout, maar een natuurkundig verschijnsel.

Om het risico op interferentie te verkleinen raden wij aan om te kiezen voor isolatieglas met bladen van ongelijke dikte, of met een samenstelling van gelijke dikte, maar met een coating (HR++). Dus van 5-spouw-4 in plaats van 4-spouw-4 of 6-spouw-6.

Cementsluier op mijn ramen

Er kan schade ontstaan op glas door kalk dat uit steenachtige mengsels zoals beton wordt onttrokken. Dat door bijvoorbeeld regen. Deze zogenaamde cementstrepen zijn meestal met normale reinigingsmiddelen niet meer te verwijderen.

Hoe en of je de cementsluier kan verwijderen ligt aan in hoeverre het glas al beschadigd is. Bij de drogist of supermarkt vind je middelen gemaakt om dit te verwijderen, maar het is ook mogelijk om de cementstrepen met WC-eend of met een keramische kookplaatreiniger te verwijderen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met een vakman zoals een glazenwasser of een glaszetbedrijf voor een gepaste oplossing.

vlekken op glas als het vochtig wordt.

Stickers, oplosmiddel, zuignappen of krijt op glas kunnen afdrukken achterlaten die zichtbaar worden als het glas beslaat of vochtig wordt. Je krijgt deze vlekken weg door het glas droog te wrijven met krantenpapier. Andere opties zijn een glas- of keramiek polijstmiddel, zoals Clean-X of het glas stevig poetsen met een vloeibaar schuurmiddel. Let op! Verwijder vooraf vuil en/of zand en gebruik geen schuursponsje. Zo voorkom je krassen op het glas.

De vlekken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het glas en klachten hierover vallen niet onder de garantie.

Mijn ruiten zijn niet helemaal helder, maar hebben een kleurtje

Door de grondstoffen die nodig zijn om glas te produceren, heeft glas een eigen ‘groene’ kleur. Omdat voor grote ruiten dikker glas nodig is dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet storen is, kan je dit risico uitsluiten door voor alle beglazing dezelfde glasdikte te kiezen.

HR++ glas heeft door een toegevoegde coating een iets andere kleur dan gewoon isolatieglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil zichtbaar zijn met de andere beglazing.

vertekeningen bij naar buiten kijken

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel kan je niet voorkomen; het heeft te maken met de temperatuur en de luchtdruk in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).