Meer informatie? ☎ 053-4787118

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EA-KUNSTSTOFTECHNIEK
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.

 1. EA-Kunststoftechniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eibergsestraat
  183, 7481HJ te Haaksbergen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55958362.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  met wie EA-Kunststoftechniek een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: EA-Kunststoftechniek en de Consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan EA-Kunststoftechniek zich
  jegens de Consument verbindt tot de verkoop en levering van Producten en het verrichten van
  Werkzaamheden.
 5. Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: een Overeenkomst tussen EA-Kunststoftechniek en de
  Consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van EA-Kunststoftechniek en
  de Consument op een andere plaats dan de Verkoopruimte van EA-Kunststoftechniek of waarvoor
  door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden. De bepalingen uit deze
  algemene voorwaarden omtrent de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte, zoals wat betreft het
  recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, gelden niet indien de verbintenis van de Consument tot
  betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.
 6. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar EA-Kunststoftechniek op
  permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar
  EA-Kunststoftechniek gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door EA-Kunststoftechniek te leveren zaken, zoals
  kozijnen, schuifpuien, deuren, dakkappelen, gevelbekleding en zonwering.
 8. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens EA-Kunststoftechniek uit te
  voeren werkzaamheden, waaronder het monteren van de geleverde Producten.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
  communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
  geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EA-Kunststoftechniek en iedere
  Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering
  waarvan derden door EA-Kunststoftechniek worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden
  afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Consument aanvaarde offerte van EA-Kunststoftechniek
  of het door Partijen ondertekende contract. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
  Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt
  hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
  Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend
  geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te
  treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
  van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aanbod, offerte en koopovereenkomst van EA-Kunststoftechniek is vrijblijvend. EA-Kunststoftechniek
  kan zijn aanbod tot onverwijld, ten alle tijde na de aanvaarding daarvan door de Consument, nog
  herroepen. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van EA-Kunststoftechniek, binden
  EA-Kunststoftechniek niet.
 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
  aanbod van EA-Kunststoftechniek, op de daartoe door EA-Kunststoftechniek aangewezen wijze, door
  de Consument is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Consument afwijkt van het aanbod van EA-Kunststoftechniek,
  komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  EA-Kunststoftechniek anders aangeeft.
 3. EA-Kunststoftechniek kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen een Overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk opzeggen.

  ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE
 1. De Consument kan een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte zonder opgave van redenen
  ontbinden tot 14 dagen na de levering van de Producten, tenzij de Producten volgens specificaties van
  de Consument worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument
  en niet geprefabriceerd zijn.
 2. Indien de Werkzaamheden aanvangen binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, verklaart de
  Consument uitdrukkelijk dat hij daarmee instemt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte binnen de bedenktijd van 14 dagen en
  totdat de Werkzaamheden aanvangen, ontbinden door gebruikmaking van het door EA-Kunststoftechniek
  beschikbaar gestelde modelformulier voor herroeping dan wel middels een andere daartoe strekkende
  ondubbelzinnige verklaring. Zodra de Werkzaamheden zijn aangevangen, vervalt
  het recht van ontbinding omdat er dan een aanvang is gemaakt met het duurzaam verenigen van de
  Producten met de onroerende zaak van de Consument en de Producten tegen een gezamenlijke
  totaalprijs worden verkocht.
 4. Zo spoedig mogelijk nadat EA-Kunststoftechniek in kennis is gesteld van het voornemen van de
  Consument om de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de
  voorwaarden van dit artikel, zal EA-Kunststoftechniek de ontbinding van de Overeenkomst Buiten de
  Verkoopruimte bevestigen.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding terwijl de Producten reeds op
  locatie van uitvoering van de Werkzaamheden zijn geleverd, maar nog geen aanvang met de
  Werkzaamheden is gemaakt, is EA- Kunststoftechniek gerechtigd redelijke kosten voor het
  retourneren van de Producten aan de Consument in rekening te brengen.

  ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe EA-Kunststoftechniek zich jegens de
  Consument heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van
  deze termijnen is EA-Kunststoftechniek mogelijk mede afhankelijk van de Consument en/of derden.
  Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare
  omstandigheid, oftewel overmacht, worden de verplichtingen van EA-Kunststoftechniek opgeschort
  voor de duur van de overmachtsituatie.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare
  omstandigheid, treedt het verzuim van EA-Kunststoftechniek niet eerder in dan nadat de Consument
  EA-Kunststoftechniek Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke
  termijn voor de nakoming is vermeld, en EA-Kunststoftechniek na het verstrijken van de
  laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien EA-Kunststoftechniek voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de
  Consument te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet
  tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is EA-Kunststoftechniek
  gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van EA-Kunststoftechniek als gevolg van een aan EA-Kunststoftechniek toe te rekenen
  omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Consument recht op ontbinding van dat gedeelte
  van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende
  schadevergoeding.

  ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. De Consument dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst
  redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door EA-Kunststoftechniek
  aangewezen wijze, aan EA-Kunststoftechniek te verstrekken. De Consument staat in voor de juistheid
  van alle door hem aan EA-Kunststoftechniek verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Consument EA-Kunststoftechniek steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
  vereiste medewerking te verlenen. De Consument neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering
  van de Overeenkomst te optimaliseren. De Consument is bovendien gehouden EA-Kunststoftechniek
  zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na
  totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten
  of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Consument dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
  voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de
  Werkzaamheden. Voorts dient de Consument er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 4. de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen
  werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van EA-Kunststoftechniek;
 5. de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen
  tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te
  voeren gedurende de normale werkuren;
 6. voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van
  de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten,
  gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te
  verwijderen en/of anderszins te verwerken zaken;
 7. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de
  uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is
  voor de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen;
 8. de aangewezen plaatsen van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
 9. de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de
  Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen
  en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 10. alle in redelijkheid van de Consument te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
  getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat
  alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke
  en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
 11. de Consument tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen
  en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Consument in het kader van de uitvoering
  van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 12. Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande
  leden van dit artikel, is EA-Kunststoftechniek, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de
  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende
  vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de
  Consument.

  ARTIKEL 7. | KLACHTEN EN CONFORMITEIT
 1. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling
  dat het opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek in het
  opgeleverde niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan EA-Kunststoftechniek.
 2. Een eventueel door EA-Kunststoftechniek, fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan
  de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens EA-Kunststoftechniek kan
  doen gelden.

  ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. EA-Kunststoftechniek is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen,
  bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
  Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de
  Consument zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na
  het sluiten van de Overeenkomst EA-Kunststoftechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de Consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Consument ten aanzien waarvan hij tekortschiet of
  dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de
  Consument Schriftelijk door EA-Kunststoftechniek in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke
  termijn is vermeld waarbinnen de Consument zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de
  nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
  op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de
  Consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is EA-Kunststoftechniek
  gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te
  ontbinden, tenzij de Consument reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn
  betalingsverplichtingen jegens EA-Kunststoftechniek heeft gesteld.
 4. De Consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het
  door EA-Kunststoftechniek op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. De Consument is verplicht de schade die EA-Kunststoftechniek ten gevolge van de opschorting of
  ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. Wanneer de opdracht reeds in productie genomen is of als de ingemeten opdracht reeds aan de fabriek ter productie aangeboden is, wordt de schade getaxeerd op tenminste 40% van de overeengekomen prijs, tenzij EA-Kunststoftechniek kan aantonen dat de schade hoger is. In dat geval wordt alles boven dat percentage ook in rekening gebracht.
 6. Indien EA-Kunststoftechniek de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Consument
  terstond opeisbaar.

  ARTIKEL 9. | BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling te geschieden middels
  overboeking, op de dag van oplevering van de Werkzaamheden. Reeds betaalde aanbetaling kunnen
  daarbij in mindering worden gebracht indien van toepassing. De opleverdag is de dag die EA-Kunststoftechniek aanmerkt als opleverdag.
 2. Kleine gebreken zoals ruitschade of afwerkzaken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring van het opgeleverde en de daaruit voortvloeiende verplichting tot betaling van de afnemer/Consument.
 3. Kleine gebreken zullen door EA-Kunststoftechniek. zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 4. Het ontbreken van kleine onderdelen (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot ruitschade en dergelijke), geven de afnemer/Consument geen recht op uitstel van betaling anders dan de wettelijk vastgestelde inhouding van maximaal 5% van de totale factuur, tenzij schriftelijk vermeld op de opleverbon of gedeeltelijke opleverbon, of per email, anders is afgesproken. In deze gevallen geldt, dat het overeengekomen bedrag geheel moet worden voldaan op dag van oplevering. Als het door de Consument betaalde bedrag minder is dan overeengekomen is, is de consument per direct in gebreke van betaling voor het verschil.
 5. Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is
  verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, in gevallen waarin de Consument anderszins niet
  vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of in situaties waarbij in aanloop naar de leverdatum gerechtvaardigde en aantoonbare redenen zijn ontstaan om aan te nemen dat Consument niet op de opleverdatum kan/wil of gaat betalen, zijn alle vorderingen op de Consument echter onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Consument met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan EA-Kunststoftechniek verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
 7. Indien de Consument niet tijdig betaalt, is EA-Kunststoftechniek gerechtigd tot invordering van het
  verschuldigde over te gaan, mits hij de Consument Schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 5
  dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter
  verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument.

  Artikel 10. Garantie
 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor -indien schriftelijk niet anders is overeengekomen- een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, met dien verstande dat door EA-Kunststoftechniek. op hang- en sluitwerk, speciale glassoorten, ventilatieschuiven en dergelijke twee jaar garantie wordt gegeven. Op standaard glas wordt een garantie van 5 jaar gegeven en op kitwerk wordt één jaar garantie gegeven.
 2. . De oppervlaktebehandelingen die onderdeel uitmaken van het product vallen onder de vijf jaar garantie, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen.

  Buiten de garantie vallen:
 1. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
 2. kleine onvolkomenheden aan de geleverde producten of in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 3. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
 4. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege EA-Kunststoftechniek. aan het geleverde zijn uitgevoerd;
 5. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
 6. zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van de in lid 1 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast alsmede door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen;
 7. slijtage door abnormaal gebruik of onoordeelkundige slijtage;
 8. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
 9. beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
 10. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid.
 11. De garantie omvat voor rekening van EA-Kunststoftechniek. uitsluitend de vervanging of het herstel (ter keuze van EA-Kunststoftechniek) van hetgeen door de opdrachtgever / koper als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond,
 12. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk of per email aan EA-Kunststoftechniek te worden gemeld.
 13. gebreken, waarvoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, zal EA-Kunststoftechniek zo spoedig mogelijk herstellen. De opdrachtgever / koper zal EA-Kunststoftechniek. hiertoe, zonder berekening van enigerlei kosten, in ruime mate in de gelegenheid stellen en verder aan EA-Kunststoftechniek. het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke toestaan, eveneens zonder kosten berekening.
 14. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 15. De garantie vervalt indien de opdrachtgever / koper zonder uitdrukkelijke toestemming reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten.
 16. Indien de opdrachtgever / koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem voortvloeit uit de met EA-Kunststoftechniek gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, is EA-Kunststoftechniek met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
 17. Buiten garantie vallen alle producten en/of diensten waarvoor niet, of niet volledig betaald is,
 18. waarvan de garantietermijn reeds is verstreken.
 19. De garantie is niet overdraagbaar.

  ARTIKEL11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EA-Kunststoftechniek en onverminderd het bepaalde
  in artikel 7, is EA-Kunststoftechniek na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het
  opgeleverde.
 2. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen
  Werkzaamheden, onjuistheden of onvolledigheden in de door Consument verlangde werkwijzen en/of
  verstrekte gegevens, schade veroorzaakt door bouwkundige en/of verborgen gebreken waarvan EA-
  Kunststoftechniek niet op de hoogte was,
 3. Iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan EA-Kunststoftechniek kan worden toegerekend.
 4. Onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van dwingende wetgeving, is EA-Kunststoftechniek niet
  aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de
  directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen en haarden.
 5. Indien na oplevering sprake blijkt te zijn van aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare gebreken van het
  opgeleverde, dient de Consument EA-Kunststoftechniek in de gelegenheid te stellen deze gebreken
  binnen een redelijke termijn te herstellen. Herstel geldt voor EA-Kunststoftechniek als volledige
  schadevergoeding. De hoogte van de eventueel door EA-Kunststoftechniek verschuldigde
  schadevergoeding in geval van onherstelbare gebreken, is maximaal het door de
  verzekeringsmaatschappij van EA-Kunststoftechniek uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het
  eventuele eigen risico van EA-Kunststoftechniek dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien
  de schade niet wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij van EA-Kunststoftechniek, bedraagt
  het te vergoeden bedrag ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 6. Schade die het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losgelaten stucwerk,
  losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft EA-Kunststoftechniek niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolgen van overmacht of schuld van derden, of niet tijdig ingrijpen van opdrachtgever wanneer duidelijk zichtbaar is dat anders gewerkt wordt dan gewenst is.
 7. Indien de consument na het inmeten wijzigingen wil doorvoeren, (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleur, profielsoort of indeling) zal EA-Kunststoftechniek haar uiterste best doen om dit te realiseren, echter kan EA-Kunststoftechniek niet aansprakelijk worden gehouden voor niet-doorgevoerde wijzigingen vanuit de fabriek zoals ingemeten opdrachten. Als regel geldt dat fabricage, productie en oplevering wordt zoals tijdens inmeten afgesproken.
 8. De beperkingen in dit artikel strekken niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het
  Burgerlijk Wetboek.

  ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door EA-Kunststoftechniek geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument alle
  (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Consument, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het
  eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Consument verplicht EA-Kunststoftechniek
  hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan EA-Kunststoftechniek of de door EA-Kunststoftechniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het
  eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. EA-Kunststoftechniek is bij verzuim van de Consument
  gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke
  kosten komen voor rekening van de Consument.
 5. Indien EA-Kunststoftechniek geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de
  Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Consument gehouden de nieuwgevormde
  zaken aan EA-Kunststoftechniek te verpanden.

  ARTIKEL 13. PRIJZEN EN PRIJSSTIJGINGEN
 1. – De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en levering franco aan het door de
  opdrachtgever en/of koper opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.
  2 – Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen,
  bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot schaarste, extreem toegenomen vraag of veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de overeenkomst is door EA-Kunststoftechniek nog niet voltooid, dan mag EA-Kunststoftechniek een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan de Consument. EA-Kunststoftechniek is verplicht de Consument hierover te informeren voordat de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. – Mocht de Consument niet akkoord gaan met in artikel 13.2 bepaalde prijsverhogingen, hebben
  zowel EA-Kunststoftechniek als ook de Consument het recht om de overeenkomst of offerte per direct te ontbinden

  ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
  ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. EA-Kunststoftechniek is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine
  wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke
  wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken
error: Content is protected !!